Design Team Call!

I oto nadszedł ten dzień, w którym ogłaszamy nabór do naszego Cytrynowego Zespołu!

And here's the day when we're announcing a DT Call to our Lemon Team!


Zawsze chciałaś spróbować, ale coś Cię powstrzymywało?
Uważałaś, że nie jesteś zbyt dobra?
Porzuć swoje lęki i wątpliwości i już dziś zgłoś się do Design Team'u LemonCraft!
Jeśli przejdziesz pozytywnie oba etapy naszego naboru, będziesz mieć szansę na przeżycie wspaniałej półrocznej przygody, stając się członkiem najfajniejszego, najbardziej pozytywnego DT, jaki znamy!
Nie daj się prosić!
You have always wanted to try but something was stopping you?
Have you thought you aren't good enough?
Leave your worries and doubts behind, and take part in our Design Team Call today!
If you go through two both stages of our recruitment, you will have the chance to experience a wonderful half-year adventure becoming a member of the coolest and the most positive DT we know!
Don't make us beg you!


A jeśli się nie uda?
Nic nie tracisz!
Przekonaj się, że uczestnictwo w naszym DT Call samo w sobie jest ekscytujące i pełne radosnej, cytrynowej energii!
And what if you fail?
You don't loose anything!
Just wait and see that participating in our DT Call is exciting and full of joyful lemon energy!

*****

Tym razem nabór do DT będzie przebiegać dwuetapowo:
This time our recruitment will have two stages:

PIERWSZY ETAP jest otwarty dla wszystkich chętnych i polega na zaprezentowaniu nam swoich najlepszych prac.
Przedstaw się i przyślij nam w wiadomości e-mail zdjęcia prac, z których jesteś najbardziej dumna/dumny. Wybierz od 5 do 10 swoich najlepszych projektów, takich, które definiują Twoją pasję, talent i wrażliwość artystyczną. Wywołaj u nas wielkie WOW!
Oprócz tego w tym mailu podaj linki do swoich miejsc w sieci: profilu na Facebooku / Instagramie / Pintereście / do bloga / do kanału YouTube. ( Uwaga! Nie musisz być we wszystkich tych miejscach, aby wziąć udział w naborze, szczegóły niżej w wymogach );
THE FIRST STAGE is open for everyone and all you have to do is to present us your best projects.
Send us an email where you will introduce yourself and attach photos of those your projects you are the most proud of.
Choose from 5 to 10 your best projects which will show your passion, your talent and your artistic sensibility.
Make us say: WOW!
Give us also links to your places in the Internet: your profiles and accounts on Facebook / Instagram / Pinterest / Youtube / Blog. ( Attention! You don't have to be in all those places to take part in our DT Call, all the details you will find below in our requirements );

DRUGI ETAP będzie przeznaczony dla osób, które wyłonimy spośród zgłoszeń do pierwszego etapu. Będzie on polegać na wykonaniu jednej pracy (z dowolnych papierów LemonCraft) według konkretnych wytycznych, które poznacie w odpowiednim czasie.

THE SECOND STAGE is for those persons who will be chosen from the entries from the 1st stage -
creating one project ( using LemonCraft papers ) according to a certain guidelines which will be announced when the time is right.

*****

Co oferujemy naszym Projektantkom?
What do we offer to our Designers?

* atrakcyjne, rozbudowane pakiety produktów LemonCraft - nasze Projektantki dostają paki startowe z wszystkimi dostępnymi kolekcjami LemonCraft oraz jako pierwsze, przed każdą premierą, otrzymują paczki z pełnymi nowymi kolekcjami;
* stały rabat na asortyment w sklepie Hobby Place, na cały okres trwania współpracy;
promocję twórczości naszych projektantów na łamach bloga LemonCraft oraz na naszym fanpage'u i Instagramie;
* przemiłą atmosferę pracy oraz współpracę z najlepszą szefową na świecie!

* attractive and extensive packages of LemonCraft's products - our Designers get packages for start with all available LemonCraft collections and as first ones, before each premiere, they get packages with full new collections;
* a permanent discount for all products in Hobby Place store, for the whole time of cooperation;
* promotion of our designers' creativity on our blog, our fanpage and Instagram;
* very nice working atmosphere and cooperation with the best boss in the world!


Od Członków Zespołu oczekujemy:
From our Team we expect:

* 2-4 projektów miesięcznie (liczba prac do wykonania jest ruchoma i zależy od tego, czy w danym miesiącu jest premiera nowej kolekcji i/lub wyzwanie);

* terminowości, rozumianej jako przygotowywanie postów na blog z odpowiednim wyprzedzeniem, nie na ostatnią chwilę - w momencie rozpoczęcia współpracy każdy Członek Design Teamu poznaje terminy swoich inspiracji i wymaganą liczbę projektów od razu na minimum 6 miesięcy;

* aktywności w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram):
W chwili wysłania swojego zgłoszenia NIE MUSISZ mieć aktywnego fanpage, w którym publikujesz swoje prace ani posiadać konta na Instagramie, ponieważ rozumiemy, że nie każdy ma potrzebę udzielania się w tych miejscach, ALE oczekujemy od Ciebie gotowości do założenia kont w obu portalach społecznościowych i czynnego ich prowadzenia obejmującego m.in. publikację prac inspiracyjnych, wykonanych dla DT LemonCraft i aktywną promocję naszej marki;

* wymagamy dobrej jakości zdjęć Twoich prac.
Dlaczego to dla nas takie ważne?
Nieudana kompozycja, nieodpowiednia perspektywa, słabe oświetlenie i niewyraźne szczegóły odbierają urok nawet najpiękniejszej pracy wykonanej z najładniejszych materiałów. Jeśli masz promować swój talent oraz nasze papiery, musisz umieć zaprezentować je w piękny sposób. Osoby zajmujące się rękodziełem są estetami i wzrokowcami, zależy nam na tym, by wzory i kolory papierów LemonCraft użytych w pracach DT były zgodne z rzeczywistym wyglądem naszych produktów. Ważna jest dla nas także spójność postów na naszych kontach w mediach społecznościowych, dlatego zdjęcia całego DT powinny być na zbliżonym poziomie jakości;

* wymagamy znajomości języka angielskiego na poziomie minimum podstawowym.
Dlaczego tak nam na tym zależy?
LemonCraft to przede wszystkim ludzie - jesteśmy zgraną drużyną, a bez odpowiedniej komunikacji nie da się budować więzi z innymi członkami grupy. Drugim istotnym aspektem jest obecność marki na rynku międzynarodowym - musimy dotrzeć do szerokiego grona Odbiorców z całego świata, a w roli języka międzynarodowego nic nie sprawdza się tak dobrze, jak właśnie język angielski;

* życzliwości, otwartości, komunikatywności, uczciwości, radosnego podejścia do życia oraz wysokiej kultury osobistej i szacunku do innych;

* zaangażowania w promowanie marki LemonCraft.

* 2-4 projects per month ( this number depends on whether there is a premiere and/or a challenge in a certain month );

* timeliness which is preparing blog posts well in advance and not in the last moment - when starting our cooperation every Design Team member will know the inspirations dates and the number of obligatory projects for at least 6 months in advance;

* being active in Social Media ( Facebook, Instagram ):
in the moment of joining the DT Call you DON'T HAVE TO have an active fanpage where you publish your projects or an Instagram profile ( we understand that not everyone feels the need to have them ) BUT you have to be ready to create such accounts and be active in these Social Media channels - we mean publishing projects made for LemonCraft and promoting our brand;

* we require high quality photos of your inspirational projects:
Why is it so important for us?
A composition which isn't too good, bad perspective or light, and blurry details steal the beauty of even the most amazing project made of the best products. If you want to promote your talent and our papers, you have to show it perfectly. 
People who do craftworks are esthetes and visualizers and it's important that patterns and colours of LemonCraft papers used in DT's inspirations correspond to their real look.
What is also important is that all our Social Media accounts should be consistent so the photos made by our Designers should be at the similar quality level;

* we require at least elementary knowledge of English
Why do we want you to know this language?
Lemoncraft is all about people - we make a good team and without good communication we can't build any relations between people in the Design Team.
What is more, our brand is present in many countries all over the world and as you know English is a universal language, an interantional language;

* kindness, openess, being communicative, honest, with a happy attitude, high propriety and respect to other people;

* being involved in promoting LemonCraft brand.

*****

Swoje zgłoszenia wysyłajcie do naszej Gosi na adres: gosia.metryka@gmail.com
W tytule maila napiszcie: LemonCraft Design Team Call.
Czekamy na nie do niedzieli, 25 sierpnia.
Każda zgłaszająca się osoba otrzyma drogą mailową odpowiedź zwrotną.
Nowy Zespół będzie z nami współpracował przez pierwsze sześć miesięcy 2020 roku.

Please send your application emails to Gosia at: gosia.metryka@gmail.com
with an email title: LemonCraft Design Team Call.
We're waiting for them till Sunday, 25th August.
All persons who will apply will be informed by e-mail about the results of recruitment.
The new Team will be with us through the first 6 months of 2020.

Oczywiście zgłoszenia międzynarodowe są akceptowane i mile widziane!
Of course we accept and welcome international entries!

Życzymy Wam miłego dnia!!!  I powodzenia Kochani!

Have a nice day!!!  And good luck Dears!


PODPIS

7 komentarzy:

Dziękujemy za Twoje słowa

Copyright © Lemoncraft , Blogger